PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Środa, 2 czerwiec 2010

6 tys. zł DLA POWODZIAN...

img Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest wykazanie związku pomiędzy wystąpieniem powodzi a stratami. Oznacza to, iż wszelkie przypadki strat (np. woda w piwnicach) wynikających z podniesienia poziomu wód gruntowych jedynie w szczególnych okolicznościach można uznawać za wynik katastrofy naturalnej (powodzi).

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad udzielania pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. przypominam, że:
- Pomoc przysługuje osobie lub rodzinie, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (np. w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
- Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej.
- Wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin dokonują ośrodki pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej.

Pomoc przysługuje w formie zasiłku celowego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1), klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 ust. 2) niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Z przepisu tego wynika, że zasiłek celowy ma charakter pomocy doraźnej ukierunkowanej na konkretny cel – stratę, która musi być przez wnioskodawcę wykazana.
Z uwagi na powyższe, ocena okoliczności uzasadniających zakwalifikowanie
i przyznanie osobie lub rodzinie, które poniosły straty należy do kierownika ośrodka pomocy społecznej.


Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, według których powinny być przyznawane w/w zasiłki celowe:
- Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.
- Środki wypłacane będą w formie zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy  o pomocy społecznej w związku ze zdarzeniem losowym lub klęską żywiołową.
- W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub w wielopokoleniowym mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne  rodziny lub osoby, pomocą może być objęta każda z nich.
- Podstawą do określania wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie powinna przekroczyć 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przy planowaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, czy są zapasy żywności i dostęp do wody pitnej);
czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
czy jest możliwość zapewnienia opieki  medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nie objętych ubezpieczeniem.


Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Jabłkowa 5
tel. 77 404 55 95, 404 55 96, 416 99 93, 416 81 68


Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński

    


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com