PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 27 lipiec 2010

KONKURS FOTOGRAFICZNY

img Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych  pt.  „Uzależnienie od alkoholu i tytoniu  w obrazie”.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są:  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oławie
 ul. Warszawska 5 i Miejska Komisja  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (MKdsRPA) w Oławie ul. Pl. Zamkowy 15,  zwane  dalej "Organizatorami" .
2. Partnerami w organizacji Konkursu są:  Polski Czerwony Krzyż w Oławie,  Komanda Powiatowa Policji w Oławie,  Straż Miejska w Oławie, Gazeta Powiatowa WO w Oławie,  OSI pl. Oława, Oławska Telewizja  Kablowa w Oławie i Radio Internetowe HIT Oława.
3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów  do uprawiania fotograficznego hobby
w połączeniu z promocją zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu
tytoniowego i alkoholu.
4.   Patronat przyjęli:  Marek Szponar – Starosta Oławski,  Franciszek Październik – Burmistrza Oławy,  Zbigniew Pryjda  -  Zastępca  Wójta Gminy Oława .
5. Ramy czasowe konkursu – 29 lipca  2010 – 20 sierpnia 2010 r. .
II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych
 z powiatu oławskiego,  którzy w swojej twórczości fotograficznej podejmą i udokumentują tematykę palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu w aspekcie: norm i obyczajów środowiska, uzależnienia od tytoniu i alkoholu , wpływu palenia tytoniu (w tym również
w aspekcie biernego palenia) i nadużywania alkoholu  na zdrowie
 2. Prace mają ukazywać społeczno - ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki
uzależnienia od tytoniu i  alkoholu
3. Każdy z uczestników może nadesłać 1 serię fotografii składającą się maksymalnie
 z 5 zdjęć, jednak jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.
5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne.
III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ,podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy ,  opis zdjęcia (tytuł, data wykonania ) oraz wysłać  zdjęcie zgłaszane na konkurs na adres mailowy : (psse.olawa@pis.gov.pl /  
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice
fotograficznej, którego tematem lub istotnym elementem jest palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu w aspekcie zdrowia. Warunkiem koniecznym jest zachowanie anonimowości osoby fotografowanej/nie ujawnianie twarzy/
4. Wypełnienie formularza i wysłanie plików ze zdjęciami pod adres: psse.olawa@pis.gov.pl   
 jest równoznaczne z:
- oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz
uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
5. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie przesłanych na konkurs zdjęć na następujących polach eksploatacji:
- druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
- prezentację fotografii na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Oławie
6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich,
obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych.
7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność
karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia
żądaniom strony pokrzywdzonej.
8. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni 3 laureatów konkursu wskazując
zwycięzcę konkursu ( I miejsce) oraz odpowiednio laureatów, którzy zajęli II i III
miejsce
3. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz
posiadających walory artystyczne.
4. Ocenie poddane zostaną :czytelność i estetyka , zgodność z tematem, wartość edukacyjno-profilaktyczna.
5. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody główne za I, II i III miejsce
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oławie ) w terminie 15 dni od daty zakończenia konkursu, tj. 10 września 2010 roku.
2. Nazwiska osób, których zdjęcia zostaną  nagrodzone, zamieszczone
zostaną na liście zwycięzców konkursu. Osoby te, otrzymają powiadomienie
o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e -mail lub telefonicznie .
 3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu
4. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 r. w lokalu EUPHORIA KLUB Oława    ul. Młyńska 38 .


Opracowali : Alina Ziółkowska – PSSE Oława
        Czesław Miłosz – Przewodniczący MKdsRPA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓL GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

pt.  „Uzależnienie od alkoholu i tytoniu  w obrazie”


 

Imię i nazwisko autora:           
Adres korespondencyjny:
Nazwa szkoły i adres           
e-mail:           
Telefon:           
Numer    Tytuł    Data wykonania    Format       
1                   
2                   
3                   
4                   
5                
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Oświadczam, iż przesłane fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Oświadczam, iż treść przesłanych fotografii nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Data…………................                                                            Podpis……………………..

UCZESTNIK PEŁNOLETNI


                                    .................................................................
        (miejscowość, data)               OŚWIADCZENIE

 Ja niżej podpisany/a/* wyrażam zgodę na udział w konkursie:

................................................................................................................................................................
(nazwa/ hasło konkursu)
na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu.

Oświadczam także, że zgłoszona przeze mnie praca/ prace* jest/ są/* wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza/ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została/y* zgłoszona/e* do innych konkursów o podobnej lub innej tematyce, a także zobowiązuję się nie zgłaszać jej/ ich* do udziału w innych konkursach o podobnej lub innej tematyce.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu ….......................................................................................................................
                                                                          (nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)
.......................................................................................................................................................
i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926, z późn. zm.), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac.
    
    Ponadto oświadczam, że dane osobowe podałem dobrowolnie

                      ................................................................................
                    (imię i nazwisko uczestnika)

            
                      ...............................................................................
                         (podpis uczestnika)
* właściwe podkreślić
            Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie


                                ………………………….                                                                                                                                                                                                                            (miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie..................................................................
.............................................................................. na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej twórczości .................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:…………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu..................................................................................................
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej

.............................................................
                      (podpis przedstawiciela ustawowego)

* właściwe podkreślić


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com