PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 17 czerwca 2019 roku
Wesoły autobus jedzie na Rajd Koguta. Są jeszcze miejsca --- Po osiedlu chodził żółw... --- W Oławie będzie można zdać prawo jazdy! ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Niedziela, 13 marca 2011

LIDIA GERINGER DE OEDENBERG - KONKURS!

img 01 lipca 2011 roku Polska obejmie po raz pierwszy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To dla naszego kraju bardzo ważne wydarzenie, nie tylko ze względu na honor, jaki spotyka Polskę, ale przed wszystkim na odpowiedzialność w sprawach, które dotyczą całej Europy.

NOWY KONKURS i wystawa pokonkursowa

PLAKAT POLSKIEJ PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ

    Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg ogłosiła konkurs na plakatu promującego półroczne przewodnictwo Polski nad Unią, : „Nadaj ton Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej”.
   Konkurs jest zachętą do zainteresowania półrocznym przewodnictwem Polski w UE.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 7 lat. Skierowany jest do mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny i został podzielony został na trzy kategorie wiekowe;

dzieci  (do lat 13)
młodzież ( 14-19 lat)
dorośli  ( 20 lat i powyżej )

    Liczy się pomysł i oryginalność.
Plakaty – jedna strona w formacie B1 (707mm x 1000mm) – bez oprawy w dowolnej technice np.: rysunku, namalowanego obrazu, kolażu, wycinanki, fotografii, haftu... umożliwiającej w celach transportowych zapakowanie pracy do rulonu.
    Praca może mieć maksymalnie 2 autorów (każdy z nich składa odrębne oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Nie będą oceniane prace grupowe.

  Nagrodzone prace Pani Poseł planuje zaprezentować na specjalnej wystawie, na którą zostaną zaproszone wyróżnione osoby.
 
  Główną nagrodą jest 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego!

Prace konkursowe wraz z nazwiskiem autora, danymi kontaktowymi oraz oświadczeniem* zezwalającym na ekspozycję należy nadsyłać na adres:

 Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg
              ul. Inowrocławska 17/14
                  53- 653 Wrocław

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2011 r.

Regulamin konkursu i stosownie oświadczenie* są dostępne na stronie internetowej
www.lgeringer.pl

O wygranej i sposobie odbioru nagrody laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej www.l.geringer.pl

 

*UWAGA: Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która pisemnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych-niezbędnych do opublikowania listy nagrodzonych-oraz przekaże prawa autorskie do plakatu w celu organizacji wystawy.

 

Wrocław, dnia ………….. 2011 roku.


OŚWIADCZENIE
w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych
na Lidię Geringer de Oedenberg w związku z organizowanym przez nią konkursem
„Plakat polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej”
 

Ja /imię i nazwisko/…………………………………………………………..zamieszkała/y

w………………………../kod pocztowy/ ……………ulica ………………………………

/PESEL/ …………….............., legitymująca/y się................................................................................................

                                                   seria i numer DO lub paszportu

oświadczam, że:

         1) jestem autorem/opiekunem prawnym autora ............................................................................................................................................        
                                                                            imię i nazwisko autora oraz data urodzenia

......................................................................................................................................................załączonego plakatu - dzieła, złożonego do udziału w konkursie Plakat polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej”  wraz z niniejszym oświadczeniem;
 2) autorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do dzieła a dzieło stanowi wyraz jego wyłącznej twórczości, nie jest obarczone wadami prawnymi ani też jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich;
 3) w dacie złożenia niniejszego oświadczenia przenoszę na Lidię Geringer de Oedenberg autorskie prawa majątkowe do opisanego w pkt 1 plakatu – dzieła.

Oświadczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją niniejszego oświadczenia  przez Lidię Geringer de Oedenberg zobowiązując się dobrowolnie zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia wynikłe z tego tytułu.

 

 

.................................................................
            czytelny podpis autora

 

Źródło: Lidia Geringer de Oedenberg, fot. Dawid Mirowski


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com