PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 21 kwietnia 2019 roku
DZIŚ WIOSENNA AKCJA BĄDŹ BEZPIECZNY W JELCZU - LASKOWICACH. ZAPRASZAMY OD GODZ. 11:00 PRZED MEDIA EXPERT! ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 16 grudnia 2014

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYNKU

img

W oławskim Ratuszu, na I piętrze oglądać można makietę centrum Oławy oraz plansze projektowe obrazujące koncepcję rewitalizacji Rynku i przyległych ulic. Zapraszamy do oglądania.1. Idea rozwiązań przestrzennych

Rynek jest sercem każdego miasta. W tym miejscu spotykają się ludzie w celach kulturalnych, towarzyskich, konsumpcyjnych. W naszej koncepcji kładziemy nacisk na wyjątkową wartość przestrzeni w rynku i jego najbliższym otoczeniu. Używając odpowiednich narzędzi organizujemy przestrzeń interaktywną, wielowarstwową sprzyjającą mieszkańcom. Tworzymy miejsca spotkań, odpoczynku, różnych aktywności, które odpowiednio wpisane w tkankę miasta podnoszą jej wartość i nadają nową jakość życiu mieszkańców.

2. Zagospodarowanie Rynku

2.1. Ogólny opis koncepcji
Eliminacja ruchu kołowego z części Runku zwiększyła atrakcyjność przestrzeni dla użytkowników pieszych, a co za tym idzie atrakcyjność powierzchni handlowych i gastronomicznych istniejących na rynku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest przebudowa nawierzchni w wymienionych wyżej miejscach. Przebudowa polega na wprowadzeniu jednolitego materiału – kostki granitowej – stanowiącej tło dla kolorowym elewacji budynku i wielobarwnej masy przemieszczających się ludzi. Posadzka likwiduje niewygodne progi i łączy przestrzennie obszar przeznaczony dla ruchu pieszych. Geometryczny układ naturalnie wydziela przestrzeń dla ogródków letnich oraz eksponuje i podkreśla budynek Ratusza.
Dla ruchu samochodowego przewidziano dwa wjazdy (z ulicy Wrocławskiej i Tadeusza Kościuszki) i dwa wyjazdy (w ulicę Brzeską i Krótką) z Rynku. Plac parkingowy na około 94 miejsc zaprojektowano w części zachodniej i wschodniej. W obszarze parkingu zaprojektowano stojaki dla rowerów. Łącznie na terenie objętym rewitalizacją przewidziano 222 miejsca postojowe a ponadto uzyskano zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację ok 120 miejsc postojowych na terenach przy ul. 11 Listopada (naprzeciw Domu Kultury).

2.2. Wytyczne materiałowe
Należy stosować materiały trwałe o dużych walorach estetycznych. Na płytę Rynku proponuje się zastosowanie kostki granitowej ciętej z płyt i płomieniowanej o zróżnicowanych wymiarach i kolorystyce. Dopuszcza się zastosowanie płyt kamiennych w ciągach pieszych. Elementy małej architektury powinny stanowić spójną całość.
Przed rozpoczęciem prac projektowych należy opracować badania konserwatorskie oraz uzyskać od właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych konserwatorskich.

2.3. Zieleń
Istniejącą zieleń niską iglastą przewidziano do przesadzenia z obszaru rynku. Do likwidacji przewidziano nieregularne pasy trawników znajdujące się w obrębie budynku Ratusza. Istniejącą zieleń średniowysoką liściastą uzupełniono regularnymi nasadzeniami zielenią niską o wysokości do 5 m np. klonami kulistymi.

3. Zagospodarowanie Placu Starozamkowego

3.1. Ogólny opis koncepcji
Strategicznym działaniem w obszarze Placu Starozamkowego jest uporządkowanie przestrzeni i przywrócenie miejsc obecnie nie użytkowanych mieszkańcom. Polega ono wyniesieniu ruchu kołowego poza obręb placu. Elementem dominującym na placu będzie projektowana zieleń wraz z tętniącymi życiem ogródkami letnimi. Istniejąca nawierzchnia z różnych materiałów będzie zastąpiona nawierzchnią z kostki granitowej w kolorze i układzie geometrycznym nawiązującym do posadzki Rynku.

3.2. Wytyczne materiałowe
Należy stosować materiały trwałe o dużych walorach estetycznych. Na płytę proponuje się zastosowanie kostki granitowej o zróżnicowanych wymiarach. Ułożenie kostki powinno współgrać z posadzką Rynku. Dopuszcza się zastosowanie płyt kamiennych w ciągach pieszych. Elementy małej architektury powinny stanowić spójną całość.
Przed rozpoczęciem prac projektowych należy opracować badania konserwatorskie oraz uzyskać od właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych konserwatorskich.

3.3. Zieleń
Istniejącą zieleń wysoką liściastą uzupełniono regularnymi nasadzeniami zielenią niską o wysokości do 5 m np. klonami kulistymi.

4. Zagospodarowanie Placu Maksymiliana Marii Kolbe

4.1. Ogólny opis koncepcji
Strategicznym działaniem w obszarze Placu jest uporządkowanie przestrzeni i przywrócenie miejsc obecnie nie użytkowanych mieszkańcom. Elementem dominującym na placu będzie istniejąca oraz projektowana zieleń parkowa. Istniejąca nawierzchnia z różnych materiałów będzie zastąpiona nawierzchnią z kostki granitowej w kolorze i układzie geometrycznym nawiązującym do posadzki Rynku. Układ komunikacyjny będzie oplatał plac z trzech stron. W centralnej części przewidziano miejsce na istniejący pomnik. Istniejąca zieleń na placu zostanie uporządkowana i wzbogacona o dodatkowe nasadzenia.

4.2. Wytyczne materiałowe
Należy stosować materiały trwałe o dużych walorach estetycznych. Na płytę placu proponuje się zastosowanie kostki granitowej o zróżnicowanych wymiarach. Ułożenie kostki powinno współgrać z posadzką Rynku. Dopuszcza się zastosowanie płyt kamiennych w ciągach pieszych. Elementy małej architektury powinny stanowić spójną całość.
Przed rozpoczęciem prac projektowych należy opracować badania konserwatorskie oraz uzyskać od właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych konserwatorskich.

4.3. Zieleń
Istniejącą zieleń wysoką liściastą uzupełniono regularnymi nasadzeniami zielenią niską o wysokości do 5 m np. klonami kulistymi.

5. Wpis do rejestru zabytków
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską jako historyczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków pod nr 692/WLKP/A.

6. Mała architektura
Obiekty małej architektury przedstawiono na rysunkach (załącznik). W tabeli zestawiono elementy małej architektury.

7. Rozwiązania projektowe

Zakres przebudowy obejmuje rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementowej, wbudowanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości uzależnionej od przeznaczenia danej nawierzchni oraz wykonanie wierzchniej warstwy ścieralnej(nawierzchni) w głównej mierze z materiałów kamiennych takich jak: kostka kamienna, płyty kamienne oraz krawężniki kamienne.

Celem projektowanej przebudowy jest poprawienie parametrów technicznych
nawierzchni równości podłużnej i poprzecznej, korekta spadków, oraz poprawa odwodnienia nawierzchni drogowych i chodników.

7.1. Rozwiązanie sytuacyjne
Przebudowywane ulice oraz rynek są drogami publicznymi gminnymi a przedmiotowy projekt wprowadza wiele zmian w zakresie szerokości poszczególnych jezdni i chodników nie zmieniając przy tym istniejącej geometrii ze względu na zwartą istniejącą zabudowę ścisłego centrum Oławy.

7.2. Rozwiązania wysokościowe
Niwelety osi dróg przebiegają w sposób wyniesiony w stosunku do istniejących ze względu na zmniejszenie światła istniejącego krawężnika lokalnie nawet o 20cm . Od początku do końca opracowania występują pochylenia podłużne odzwierciedlające istniejące spadki podłużne. Przekrój poprzeczny nawierzchni dróg występuje na całym odcinku jako daszkowy lub jednostronny o pochyleniu 2% w kierunku ścieków podłużnych z dwóch rzędów kostki kamiennej 18x20cm. Chodniki są pochylone od budynków w kierunku jezdni ze spadkiem od 2-3%. Miejsca postojowe również są pochylone w kierunku projektowanych ścieków i jezdni ze spadkiem poprzecznym 2%.

8 . Opis niecek fontanny

Zaprojektowana fontanna to dwie prostokątne niecki podziemne przykryte płytami granitowymi i kostką brukową . Niecki zlokalizowano na przeciwległych burtach istniejącej fontanny.
W każdej z niecek zainstalowano 12 agregatów fontannowych typu OASE EC1 LED+/01.
Z agregatem VN1 z dyszą K10 - 12 T i lampą UWS LED Propeline 320. Przyjęte agregaty umożliwiają tworzenie dynamicznych obrazów wodnych na max. wysokość 1,5 m.
Każdy z agregatów może być indywidualnie sterowany poprzez sterownik DMX.
Dzięki temu uzyskujemy możliwości kreowania różnorodnych efektów wodnych i świetlnych.

9. Opis działania fontanny

Zakłada się automatyczną pracę fontanny od godziny 6 oo do 23 oo. .
Praca agregatów fontannowych zaprogramowana będzie na sterowniku głównym w dostawie OASE zgodnie z sugestiami Inwestora.
Po zmroku włączają się reflektory oświetlające poszczególne figury wodne.
W programie przewidziano pracę wszystkich agregatów jednocześnie.

10. Oświetlenie

Jako oświetlenie uliczne zaprojektowano:
1) słupy prostokątne o wysokości 4 m z wnęką na fundament B-40.

11. Sterowanie

Obwody oświetleniowe, drogowe i ledowe sterowane są zegarem astronomicznym CPA4.0 zgodnie ze schematem sterowania.
Oświetlenie drogowe ma świecić przez całą noc, a oświetlenie ledowe oświetlające drzewka ma się wyłączać o godzinie 1 w nocy.


UM - OŁAWA


 


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com